top of page

Algemene voorwaarden

Werkplekleren binnen Leren en Werken

Je oefent minimum 13u per week je vaardigheden op de werkvloer. Je leert je job al doende.
Als deeltijds werken om de één of andere reden (nog) niet mogelijk is, worden er alternatieven voorzien door het CDO.


Op basis van een screening wordt bepaald wat het meest geschikte traject voor jou is:

 • Arbeidsdeelname  (AD): Als je al echt wil/kan werken. Als je de juiste attitudes hebt om te gaan werken (op tijd komen, inzet, leiding aanvaarden...) vult men de werkplekcomponent in via gewone tewerkstelling met een loon of  leervergoeding. In combinatie met de component 'leren' in een CDO voldoe je aan het voltijds engagement

  Het is het CDO dat finaal beslist op welke wijze de arbeidsdeelname voor een individuele jongere wordt ingevuld, na overleg met de jongere (indien meerderjarig) of zijn ouders (indien minderjarig).
  Komen voor arbeidsdeelname in aanmerking :
  Elke vorm van reguliere tewerkstelling op basis van een overeenkomst van alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

   

 • Aanloopcomponent (AC) als je graag wil werken maar nog enkele arbeidsattitudes en vaktechnische vaardigheden moet aanleren. In combinatie met de component 'leren' in een CDO voldoe je aan het voltijds engagement.

 • Naadloos flexibel traject (NAFT): als je nog niet arbeidsgericht denkt en intensieve individuele begeleiding nodig hebt. NAFT wordt georganiseerd ter vervanging van de component leren, de component werkplekleren of beide componenten samen. De toeleiding naar een NAFT vindt plaats na de screening (door het CDO) en op advies van het CLB. Het CDO, het CLB en de organisator van het NAFT-traject bepalen voorafgaand aan de start van het traject welke organisatievorm aangewezen is. Een NAFT kan gespreid worden over een aantal weken, eventueel schooljaaroverschrijdend. Een NAFT kan starten op elk moment van het schooljaar en duurt zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk.

  Als je + 18 jaar bent kan je enkel kiezen voor AD (= gewone tewerkstelling), maar kan er wel een NAFT ingezet worden.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten binnen je duale opleiding

Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

3 soorten overeenkomsten

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:

 • Stageovereenkomst alternerende opleiding:

  • Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.

  • Je ontvangt geen leervergoeding.

 • Overeenkomst alternerende opleiding:

  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.

  • Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst:

  • Je leert minstens 20 uur per week op de werkplek.

  • Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en je bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.

  • Alleen mogelijk in de non-profitsector waarin de sociale Maribel van toepassing is 

Termijn om een werkplek te vinden

Je hebt per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen vanaf de start van de lessen om een werkplek te vinden.

Die periode kan verlengd worden met de periode die nodig is om een onderneming te erkennen en met de dagen waarop je gewettigd afwezig bent (door ziekte bijvoorbeeld). Per schooljaar kan de trajectbegeleider ook één keer een verlenging van 20 opleidingsdagen toestaan.

Tijdens die periode moet je wel voltijds naar school gaan. Uiteraard kan je afwezig zijn om een werkplek te zoeken.

Als je binnen die termijnen geen werkplek vindt, moet je naar een andere, niet-duale opleiding.

bottom of page